Budsjett 2024 Økonomiplan 2024–2027

Maria Engeseth

Framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027.

Budsjett 2024 Økonomiplan 2024–2027

Budsjettet skal handsamast i formannskapet 28. november. Formannskapet sitt budsjettframlegg skal leggast ut til offentleg ettersyn i 14 dagar. Sjå saksframlegg (PDF, 212 kB)

Budsjettframlegget til Ørsta kommune for 2024 er i balanse, med kr 825,5 mill. til fordeling drift. Sum brutto driftsinntekter er budsjettert med kr 1,116 mrd. Av dette vert kr 741,1 mill. nytta til løn og sosiale utgifter.

Investeringsbudsjettet for 2024 er på kr 285,6 mill. Av dette vert kr 232,2 mill. finansiert med låneopptak og kr 4,4 mill. med sal av anleggsmiddel. I tillegg kjem opptak og utlån av startlån med kr 18,0 mill.

Ørsta har vore gjennom ei periode med store og viktige investeringar, særleg innanfor skulebygg og aktivitetar for barn og unge. Vi har også investert i omsorgsbustadar, nytt Velferdshus (gamle legesenteret) og Melsgjerdet industriområde. Dette har ført til høg lånegjeld, og saman med renteauken gir dette høge og aukande kostnader til renter og avdrag. Allereie i 2023 må vi bruke mykje av oppsparte midlar til å dekke kostnadane. Det er behov for ei omstilling av drifta for å tilpasse seg dei inntektene vi har. Dette er naudsynt sjølv om kommunedirektøren samtidig foreslår ein auke i eigedomsskatten.


Omstilling

Ørsta kommune må tilpasse seg ei framtid der statlege overføringar ikkje held tritt med auka behov. Ei slik omstilling krev samarbeid mellom politikk og administrasjon og tydelege prioriteringar. Å kutte budsjett utan å redusere nivå på tenestene er inga løysing.

Arbeidet i dei partssamansette arbeidsgruppene knytt til omstilling 2020 viser at det er vanskeleg å gjere større grep som strukturendringar, og ein endar opp med mindre justeringar og flytting av ressursar mellom tenesteområda. Saman med kommunalsjefane og resten av leiargruppa er kommunedirektøren innstilt på å snu alle steinar for å effektivisere drifta, men vi treng også god politisk medverknad.

Tenesteleiarar, tillitsvalde og alle tilsette må også vere med når vi skal finne nye løysingar og jobbe smartare. Kommunalområda jobbar godt innanfor eigne område, men også på tvers for felles utvikling og god ressursutnytting. Satsinga på velferdsteknologi, hjelp til sjølvhjelp og digitale sjølvhjelpsløysingar er viktige tiltak for å sikre ei berekraftig drift.

Det nye kommunestyret skal vedta planstrategi for 2024–2027 (2028). I denne er det viktig å prioritere kommuneplanens samfunnsdel slik at ein kan jobbe parallelt med arealdelen og ikkje kome i etterkant. Samfunnsdelen skal gi grunnlaget for strategisk styring (utfordringar, satsingsområde).


Satsingar

Ørsta kommune har teke aktive grep for å vere ein aktiv og attraktiv kommune. Gjennom år med folketalsreduksjon i distrikta, kan Ørsta vise til folketalsvekst. Vi har satsa på sentrumsutvikling, bustadtomter, nye næringsareal og arbeidsplassar, aktivitetsparkar, idrettshallar og skulebygg. Dette er viktig for å skape bu- og investeringslyst i heile kommunen. Fylkeskommunen si satsing på ny vidaregåande skule saman med nytt kulturhus vil gi eit stort løft for Ørsta. Dette er ein direkte konsekvens av satsinga på fortetting og sentrumsutvikling som gir auka etablering og nye arbeidsplassar. 

I ei tid med rekrutteringsutfordringar er satsing på våre tilsette viktig. Vi må ha fokus på leiing, organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Det er viktig at ein finn rom til dette også i tronge økonomiske tider.
Oppvekstreforma er ei satsing på førebygging og tidleg innsats for å få mindre kostnader til barnevern og trygdebudsjett. Dette er ei stor omstilling for å hindre utanforskap, og krev at vi prioriterer barnehage, skule og kultur. I dette ligg også arbeid mot radikalisering og kriminalitet. Kostnadane til tiltak i barnevernet (fosterheim og institusjon) har meir enn dobla eigenbetaling pr. månad for kommunane gjeldande frå 2022.
 

Klimabudsjett

Handlingsdelen og klimabudsjettet skal vere ein integrert del av arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det er viktig at ny klimaplan får sterk påverknad på investeringsplanen som skal vedtakast i juni 2024. Investeringsbudsjettet skal særleg ha fokus på reduksjon av klimagassutslepp, men også andre små og store grep vil ha effekt. Klimabudsjettet viser at vi ikkje er i balanse, men gir også ei god oversikt over utfordringar og utslepp knytt til ulike sektorar.

Lenkje til kommunaløkonomiske ord og uttrykk

Følg oss