Nyhende

Aktuelt

 • 18.06.2018 Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
 • 05.06.2018 «Heil ved» - seminar om bærekraftige bygg
  Ørsta kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Ørsta næringskontor inviterarar til seminaret «Heil ved», som tek for seg moglegheiter og utfordring i å skape bærekraftige bygg i hovud sak i massivtre. Konferansen vert heldt ved Ørsta kulturhus, onsdag 20. og torsdag 21. juni.
 • 04.06.2018 Tomter: Sætrefeltet, Vartdal
  Ørsta kommune har utvida Sætrefeltet med fire nye tomter. Her finn du alle tomtene som er ledige i dette området, dronefilm og tomtedokumenta.
 • 25.05.2018 Registrering for fritidsbustader
  Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen. Vi ber difor om at alle med fritidsbustad på Bondalseidet og Standalseidet svarar på dette spørjeskjemaet NB: Om du opplev problem med skjemaet eller lurer på noko. Ta kontakt med Ole Nedreberg, tilsyn@orsta.kommune.no, 48 89 52 36.Takk på førehand.

Kunngjeringar

 • 14.06.2018 Områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum - varsel om utvida område
  I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.
 • 08.06.2018 Varsel om oppstart: Planarbeid for omlegging av avkjørsler på strekningen fv.655 Brungot-Mosflatevegen
  Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune er i gang med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Brungot og Mosfaltevegen. Planarbeidet vert utført i samarbeid med Ørsta kommune. Ørsta kommune melde oppstart av planarbeidet (områdeplan) for Fremre Mo byggefelt (B10) samt strekninga av fylkesvegen 08.03.17.
 • 08.06.2018 Søknad om løyve til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Ørsta kommune
  Småkraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Nøvedalselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 12,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 600 husstandar.Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicekontoret i Ørsta kommune og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut.Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Martin Vangdal på tlf.: 988 30 458 eller e-post: Martin.Vangdal@smaakraft.no.
 • 01.06.2018 Offentleg ettersyn: Områdeplan for Myklebust setremark
  Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 15.05.2018 gjort vedtak om å legge framlegg til områdeplan for Myklebust setremark ut til nytt offentleg ettersyn med følgjande endring: sela på setrestøylen skal kunne vere inntil 60 m² vatn og kloakkløysing til praktisk løysing til setrestøylen skal vere med i planen
 • 01.06.2018 Godkjende planar: Naustområde på Leira og Morkaneset
  Ørsta kommunestyre har i medhald av plan- og bygningslova §12-12, i møte 24.05.2018 eigengodkjend følgjande planar: Detaljreguleringsplan for naust og rorbuer på Leira - sak nr. 2015/688. Detaljreguleringsplan for Morkaneset naustområde (BUN6) - sak nr. 2016/1223
 • 16.05.2018 Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Klubben 2
  AG Plan- og arkitektur AS har, på vegne av KA Aurstad AS, varsla oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for Klubben 2