Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd. Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.
 
 
Fann du det du lette etter?

Nyhende

 • Influensavaksinering 2018 / 2019
  Influensavaksinen kjem til kommunen først i veke 43 i år. Helsestasjonen starter med vaksineringstilbodet for Ørsta si befolkning så snart ein har vaksinen i hus. Dette vil gå føre seg på Bakk-Ola Marka aktivitetssenter i 2. etg. i slutten av oktober. Dette vert også annonsert i Møre-Nytt.
 • Rettigheitskurs: Hjelpe- og støtteordningar
  Foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming som ønskjer kunnskap og forståing for kva for hjelpe- og støtteordningar som finst for familien. Innhaldet for dagen er i hovudsak for dei som har fått diagnose i nær tid.Vi vil oppmode begge foreldre/føresette til å delta i opplæringa.
 • Vallamarka fyller seg opp - nokre ledige plassar
  Leiligheitene på Vallamarka ligg i andre og tredje høgda over det nye legesenteret og er moderne utforma. Dei er tilknytt heildøgns omsorg, og det er heimebasert omsorg som yter tenester i bygget.
 • Gratis HPV-vaksine til menn som har sex med menn
  Folkehelseinstituttet har nettopp gått ut med eit tilbod om gratis HPV vaksine til menn som har sex med menn OG som er fødd etter 1991. Tilbodet går også til rusavhengige og sexarbeidarar. Det er eit ekstraordinært tiltak som gjeld for ei tidsbegrensa periode.

Chat ikon

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
91995744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70049869
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
95056613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
91851882
@ Oddvar Marøy