Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd.
Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Informasjon om nye omsorgsbustadar i Dalevegen
  Det har vore mykje interesse knytt til dei nye omsorgsbustadane som kjem i Dalevegen. Desse er planlagt ferdig i mars 2018.
 • Heimetenestene og sjukeheimane med gode resultat
  Ørsta kommune gjennomførte i mai ei brukarundersøking, med god respons frå både brukarar og pårørande. Resultata var vekta frå 1 til 6, der det høgaste er det beste. Dette er ei standardundersøking laga av bedrekommune.no, som gjer at vi kan samanlikne oss både med andre kommunar og med landsgjennomsnittet.
 • Ønskjer du å TA TAK?
  TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.
 • Viste du at ein åttiåring er like trenbar som ein trettiåring?
  10. mai er «Move for Health Day», på norsk kalla både Verdensdagen for fysisk aktivitet og Verdas aktivitetsdag. Vi rettar merksemda mot effektane av fysisk aktivitet som kjelde til glede, overskot og helsegevinstar ved å førebyggje ikkje-smittsame sjukdomar som til dømes diabetes type 2 og hjarte- og karsjukdomar. For lite fysisk aktivitet er ei av vår tids største folkehelseutfordringar.
 • Samlokalisering av fysio, ergo og friskliv
  Eininga for ergo, fysio og friskliv er glade for å meddele at eininga no er samlokalisert i dei flotte lokalane i Vikegata 9.

snakk med oss.png

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
919 95 744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70 04 98 69
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
70 04 98 35
@ Oddvar Marøy
Login for redigering