Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd.
Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Viste du at ein åttiåring er like trenbar som ein trettiåring?
  10. mai er «Move for Health Day», på norsk kalla både Verdensdagen for fysisk aktivitet og Verdas aktivitetsdag. Vi rettar merksemda mot effektane av fysisk aktivitet som kjelde til glede, overskot og helsegevinstar ved å førebyggje ikkje-smittsame sjukdomar som til dømes diabetes type 2 og hjarte- og karsjukdomar. For lite fysisk aktivitet er ei av vår tids største folkehelseutfordringar.
 • Samlokalisering av fysio, ergo og friskliv
  Eininga for ergo, fysio og friskliv er glade for å meddele at eininga no er samlokalisert i dei flotte lokalane i Vikegata 9.
 • Melding frå Helse Møre og Romsdal
  Helse Møre og Romsdal lærlings- og meistringssenteret (LMS) presenterar Aktivitetsplan 2017 - Opplæring av pasientar og pårørande med kurs og grupper.
 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare
  Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd til unge kvinner fordi den førebyggjer livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.
 • Har DU lyst til å jobbe som støttekontakt?
  Ørsta Kommune har til ei kvar tid behov for folk som har lyst til å ta på seg oppdrag som støttekontakt.

snakk med oss.png

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
919 95 744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70 04 98 69
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
70 04 98 35
@ Oddvar Marøy
Login for redigering