Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd.
Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.
 
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Melding frå Helse Møre og Romsdal
  Helse Møre og Romsdal lærlings- og meistringssenteret (LMS) presenterar Aktivitetsplan 2017 - Opplæring av pasientar og pårørande med kurs og grupper.
 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare
  Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd til unge kvinner fordi den førebyggjer livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.
 • Friskliv Ørsta
  Gjennom Ørsta si satsing på barn og unge, er det no starta opp Frisklivssentral i kommuna vår. Friskliv Ørsta er eit tilbod til barn og unge, og eventuelt heile familien, med støtte til å endre vanar knytt til helse, fysisk aktivitet og/eller kosthald.
 • Har DU lyst til å jobbe som støttekontakt?
  Ørsta Kommune har til ei kvar tid behov for folk som har lyst til å ta på seg oppdrag som støttekontakt.
 • Oversikt over aktivitetstilbod for born og unge
  Ny oversikt over aktivitetstilbod for born og unge er no tilgjengeleg.

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
70 04 97 00
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70 04 98 69
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
70 04 98 35
@ Oddvar Marøy
Login for redigering